MIDDENSCHOOL

ATHENEUM

SMARTSCHOOL

Gelijke onderwijskansen

De doelstelling van het decreet Gelijke Onderwijskansen is het uitwerken van een geïntegreerd Vlaams onderwijsbeleid dat alle kinderen en jongeren optimale kansen biedt om te leren en zich te ontwikkelen.

Het gelijke onderwijskansenbeleid wil tegelijk uitsluiting, sociale scheiding, uitsluiting en discriminatie tegengaan en heeft daarom specifieke aandacht voor kinderen uit kansarme milieus.

Het gelijke-onderwijskansenbeleid bestaat uit drie onderdelen:

Vooreerst: onze school telt bijzonder weinig allochtone minderjarigen zoals bedoeld in het decreet, wel enkele van thuis uit anderstalige leerlingen. De GOK-lessen in de eerste graad leggen dan ook de nadruk op het wegwerken van taalachterstand en op Leren Leren via de WATHOE-methode.

Rond faalangst werken we onder andere met het materiaal van Leefsleutels. Rond de problematiek van het pesten volgen we de no blame-methode.

Kansarmoede in onze school ontstaat bijna altijd door een gebrekkige studiebegeleiding thuis en eventueel door financiële problemen. Om hieraan tegemoet te komen hebben we zowel Huiswerkbegeleiding als een Financieel plan uitgewerkt.

De lokale overlegplatforms die waren voorzien, zijn er in enkele grote steden ook effectief gekomen en spelen er ook effectief een rol, voornamelijk in het inschrijven van leerlingen die in één of meerdere scholen niet (langer) gewenst zijn. In het Meetjesland stelt die problematiek zich nauwelijks. Onze school alleen al weigert zelden of nooit formeel een leerling in te schrijven - al helemaal niet onder het mom van capaciteitsproblemen - maar hanteert wel een nultolerantie m.b.t. agressie.

Middenschool en atheneum Courtmanslaan, Mevrouw Courtmanslaan 80, 9990 Maldegem, 050 72 88 80, info@couma.be